Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών

Η 23η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως
«Διεθνής Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών». Κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του Ο.Η.Ε είναι η ανάδειξη της γλωσσικής ταυτότητας των Κοινοτήτων των Κωφών ανά τον κόσμο και η σημασία της νοηματικής γλώσσας για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών,  που χρησιμοποιούν ως κύρια και μητρική τους γλώσσα την νοηματική γλώσσα. Συμφώνα με τα δεδομένα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών περίπου 72 εκατομμύρια Κωφών ανθρώπων στον κόσμο χρησιμοποιούν 300 διαφορετικές νοηματικές γλώσσες.

Οι γλωσσολογικές έρευνες που άρχισαν από το 1960 να διενεργούνται από Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και συνεχίζονται έως σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου, καθώς και στην Ελλάδα (πχ από την Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών) έχουν δείξει ότι οι εθνικές νοηματικές γλώσσες πληρούν όλα τα κριτήρια των ανθρωπίνων γλωσσών. Είναι πολύπλοκες φυσικές γλώσσες και  έχουν τις ίδιες γλωσσολογικές ιδιότητες, δομές  και επίπεδα οργάνωσης με τις ομιλούμενες γλώσσες (φωνολογικά στοιχεία, φωνημικά, μορφολογικά, συντακτικά, πραγματολογικά κτλ). Μαθαίνονται δε από τα κωφά βρέφη- κυρίως Κωφών γονέων- εύκολα, με τον ίδιο φυσικό τρόπο και ρυθμό, όπως συμβαίνει και με τα ακούοντα παιδιά. Η γνώση της νοηματικής γλώσσας διευκολύνει τη μάθηση τους και την πρόοδο τους γενικότερα, συμβάλει στην απόκτηση ταυτότητας και στην κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή, τόσο στην κοινότητα των κωφών, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες οι νοηματικές γλώσσες αναγνωρίζονται ως ισότιμες με τις ομιλούμενες γλώσσες και καλούνται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα που ενισχύουν τη μάθηση της νοηματικής γλώσσας και αναγνωρίζουν τη γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα της Κοινότητας των Κωφών.

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, ως ο μοναδικός δημόσιος φορέας για τους κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους στη χώρα μας, αποτελεί ιστορικά σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης, αναγνώρισης και προώθησης των δικαιωμάτων τους, ειδικότερα όσον αφορά στη δημιουργία το 1948 της Ελληνικής Κοινότητας των Κωφών και τη συνεχή συνεργασία και στήριξη της, καθώς και στην αναγνώριση από το 1984 της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).

Σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών βρίσκεται πάλι στην πρωτοπορία των εξελίξεων, υλοποιώντας μέτρα που ενισχύουν τη μάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και  δημιουργώντας, εκτός των άλλων, καινοτόμες υπηρεσίες, όπως αυτή της εξ αποστάσεως παροχή διερμηνέων ΕΝΓ με την οποία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρέχεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ελεύθερη πρόσβαση των Κωφών στην επικοινωνία τους  με ακούοντες μέσω διερμηνέων και βιντεοτηλεπικοινωνίας. Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών θα συνεχίσει να παρέχει πολύτιμες και σημαντικές για τους Κωφούς συμπολίτες μας υπηρεσίες εξυπηρετώντας  τις ανάγκες τους,  όπως αυτές καταγράφονται και καθορίζονται πάντα σε συνεργασία με την Κοινότητα των Κωφών, ειδικότερα με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και τα Σωματεία τους.

 

photo created by jcomp – www.freepik.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο