Υπηρεσία Διά Ζώσης Διερμηνείας
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας / Xειλεανάγνωσης

Οι επαγγελματίες διερμηνείς του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ) μέσω Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή χειλεανάγνωσης αποτελούν τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ ακουόντων και κωφών / βαρηκόων ατόμων στις συνδιαλλαγές τους με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Η Υπηρεσία διεκπεραιώνει αιτήματα από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 16:00.
Μπορείτε να κάνετε αίτηση διερμηνείας ΕΝΓ / Χειλεανάγνωσης, επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

Σταθερό

Κινητό
(SMS, Viber, WhatsApp)

    ώρα

    :