Διαγωνισμός για την Υλοποίηση προγραμμάτων διερμηνείας ΕΝΓ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων (σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. δ του ν.4412/2016) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου παροχής της κοινωνικής υπηρεσίας Υλοποίηση:

α) του προγράμματος Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας ΕΝΓ για κωφά/βαρήκοα άτομα (Relay Service)

β) του προγράμματος δια ζώσης παροχή διερμηνείας ΕΝΓ για κωφά/βαρήκοα άτομα

γ) παροχή υπηρεσιών του συντονισμού και της οργάνωσης της υπηρεσίας «Εξ αποστάσεως Διερμηνεία Κ/Β ατόμων (Relay Service)»

με CPV: 75200000-8 «Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 24-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Αναλυτικά εδώ
Μετάβαση στο περιεχόμενο