ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ για παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΕΙΚ 2024-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. δ του ν.4412/2016) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου παροχής της κοινωνικής υπηρεσίας

«α) Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και έλεγχος της κεντρικής εισόδου του ΕΙΚ Κεντρικό Αθηνών, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα σε 24ώρη βάση για δύο (2) έτη από 01/01/2024 έως 31/12/2025 και

β) Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και έλεγχος της κεντρικής εισόδου του ΕΙΚ Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 14:30 έως 22:30 από 31/5/2024 έως 31/12/2025».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0892 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024-2025 του Φορέα, και επιχορηγείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 223163.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Α΄ εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτών (3.749,20 ευρώ) και Β΄ εγγυητική επιστολή συμμετοχής επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (763,17 ευρώ).

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: Διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (279.766,65€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr.

Γλώσσα: Ελληνική.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 22/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού: 25/09/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΕΙΚ https://www.idrimakofon.gr στην ενότητα Ενημέρωση > Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.gr.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καπώνη Δήμητρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106440179, 2106460050, email: grammateia@idrimakofon.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο