Διακήρυξη: Υλοποίηση του Προγράμματος Διερμηνείας ΕΝΓ κωφών και βαρήκοων ατόμων

Ο παρών διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Αναδόχου παροχής της κοινωνικής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος Διερμηνείας ΕΝΓ κωφών και βαρήκοων ατόμων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφά και βαρήκοα άτομα μέσω πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χειλεανάγνωση, μετατροπή ομιλίας σε γραπτό κείμενο) με τη χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας. Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί την λειτουργία τριών (3), κατά το μέγιστον, σταθμών με 24ωρη λειτουργία για όλο τον χρόνο. Η λειτουργία των σταθμών θα υποστηρίζεται από διερμηνείς για κωφά και βαρήκοα άτομα, οι οποίοι θα απασχολούνται σε κυλιόμενες βάρδιες.

β) η Παροχή Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και χειλεανάγνωσης (πρόγραμμα δια ζώσης παροχή διερμηνείας) για κωφά/βαρήκοα άτομα. Οι διερμηνείς Ε.Ν.Γ συνοδεύουν τους κωφούς/βαρήκοους και τους βοηθούν στην επικοινωνία τους και κυρίως στις διάφορες συνδιαλλαγές τους με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες, ιατρικά ραντεβού, αστυνομία, δικαστήρια, συμβολαιογράφους κ.τ.λ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Μετάβαση στο περιεχόμενο