Η ιστορία του Ιδρύματος

Το 1907 αρχίζει η ιστορία του Ιδρύματος που όμως άρχισε να λειτουργεί από το 1938.

 

Το 1907, ο Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος, κτηματίας, κάτοικος Αθηνών, επειδή είχε διαπιστώσει την παντελή έλλειψη στην Ελλάδα Σχολής για την εκπαίδευση των κωφών, ίδρυσε ίδιον Νομικό Πρόσωπο με τον τίτλο «Οίκος Χαραλάμπους και Ελένης Σπηλιοπούλου», που σκοπό είχε την εκπαίδευση των κωφών παιδιών.

∆ιάφοροι λόγοι εμπόδισαν την εκπλήρωση του σκοπού του διαθέτη μέχρι του θανάτου του το 1922, αλλά και κατόπιν, μέχρι του θανάτου της καθολικής κληρονόμου και συζύγου του Ελένη, το 1931, και αργότερα, μέχρι το 1937.

Το έτος 1937 η διοικούσα εφορεία του αγαθοεργού ιδρύματος «Οίκος Κωφαλάλων Χ. και Ε. Σπηλιοπούλου» βλέποντας ότι δεν ήταν δυνατόν, με ίδια μέσα να εκπληρωθεί ο σκοπός του διαθέτη, προτείνει την ενοποίηση και συγχώνευση περιουσιών μετά του «Εθνικού Οίκου Κωφαλάλων», οπότε το 1937 εκδίδεται ο Αναγκαστικός Νόμος 726/4-6-1937 που συστήνει ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυμα υπό τον τίτλο «Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων», υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Πρόνοιας. 

Από του έτους αυτού και μέχρι σήμερα, λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί το Ίδρυμα σε κτίριο στην περιοχή των Αμπελοκήπων που σχεδιάσθηκε γι’ αυτόν ειδικά το σκοπό και του οποίου η ανέγερση περατώθηκε το 1938. Θεωρήθηκε δε, εκείνη την εποχή, έργο πολιτισμού, κόσμημα της Ελλάδος.

Τον Ιανουάριο του 1941, έγινε επίταξη του ∆ιδακτηρίου Κωφαλάλων Αμπελοκήπων εν ονόματι των τεραστίων, τότε, πολεμικών αναγκών και χρησιμοποιήθηκε ως Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Μετά από πολλές προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων, του προσωπικού, των κωφών παιδιών και των οικογενειών τους, το Ίδρυμα επαναλειτούργησε μετά το 1950 ως Σχολή Κωφαλάλων.

 

Το διάστημα 1956 -1959 ιδρύονται διαδοχικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Σέρρες και Κρήτη, ενώ το 1980 ιδρύονται τα αντίστοιχα Παραρτήματα του Ιδρύματος. Το Παράρτημα Βόλου σταμάτησε να λειτουργεί και το 2009 ανεστάλη η λειτουργία των Παραρτημάτων Κρήτης και Σερρών.

Το Βασιλικό Διάταγμα 703/1972 εισάγει τον αναμορφωμένο Οργανισμό Λειτουργίας του ΕΙΚ και με την Υπουργική Απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 1975 εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Το 1998 μετονομάζεται σε Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

 

Οι σκοποί του Ιδρύματος, όπως αυτοί προκύπτουν από τον Οργανισμό Λειτουργίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, είναι οι εξής:

  • η έγκαιρη διάγνωση της κώφωσης και βαρηκοΐας,
  • η παροχή ειδικής αγωγής και περίθαλψης,
  • η παροχή κάθε μορφής βοήθειας στα άτομα αυτά και στις οικογένειές τους,
  • η εκπαίδευση των κωφών με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.