Δελτίο Τύπου

Το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε χρόνο η ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στην Πολιτεία και την κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να υλοποιήσει μέτρα και πρακτικές που να στοχεύουν στην προαγωγή και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με αναπηρίες, ενώ περίπου 190.000.000 άτομα αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή και συχνά βιώνουν το φαινόμενο του «Κοινωνικού Αποκλεισμού». Στον πληθυσμό αυτό συμπεριλαμβάνονται 466 εκατομμύρια άτομα με προβλήματα ακοής (432.000.000 ενήλικες και 34 εκατομμύρια παιδιά). Επιπλέον, το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία, όπως οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και τα μέλη της οικογένειας τους. Η ελλιπής ικανοποίηση των δικαιωμάτων και των αναγκών των ατόμων με αναπηρία από την Πολιτεία έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Αυτά περιλαμβάνουν στιγματισμό και διακρίσεις, έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, μη πρόσβαση στην εργασία, στη ψυχαγωγία, στην ενημέρωση, σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ακοής είναι η πρόσβαση τους στην επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο και την ευρύτερη κοινωνία Αυτό τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ζωής (εκπαίδευση, εργασία, ενημέρωση, ψυχαγωγία, συμμετοχή κτλ).

Η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες πρόσβασης τους στην επικοινωνία τους και σε όλους τους τομείς με διάφορα μέσα και τρόπους, όπως είναι η παροχή τεχνολογικών μέσων ενίσχυσης του ήχου, διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, χειλεανάγνωσης, υποτιτλισμό, μεταφορά ήχου σε κείμενο κτλ.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών 70.000.000 κωφοί σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα ως μητρική τους γλώσσα. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε από την Ε.Ε τον Ιανουάριο του 2011, περιλαμβάνει αναφορές στα δικαιώματα των ατόμων που χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα καθώς και στην επίσημη αναγνώριση της ν (άρθρο 21, στοιχείο ε), άρθρο 24, παράγραφος 3, στοιχείο β), και άρθρο 30, παράγραφος 4). Το 1988 και το 1998, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα σχετικά με τη νοηματική γλώσσα, τα οποία ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη χρήση της.

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ως ο μοναδικός δημόσιος φορέας για κωφούς και βαρήκοους στη χώρα μας εκτός των άλλων υπηρεσιών που λειτουργεί (πχ υπηρεσία εξυπηρέτησης κωφών, σχολή εκμάθησης της νοηματικής, υπηρεσία έγκαιρης παρέμβασης για βρέφη και τους γονείς τους, δια ζώσης παροχή διερμηνέων, ψυχολογική στήριξη κωφών ενηλίκων κτλ) έχει αναπτύξει τελευταία και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία μια καινοτόμο υπηρεσία, την εξ’ αποστάσεως παροχής διερμηνείας, (relay service) μέσω βιντεοτηλεπικοινωνίας, εξυπηρετώντας πάνω από 10.000 κωφούς και βαρήκοους το μήνα από όλη την Ελλάδα. Μέσω αυτής της υπηρεσίας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση πρόσβασης των κωφών και βαρήκοων πολιτών στην επικοινωνία με τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας εν μέσω της πανδημίας covid-19 και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τοποθετήθηκαν εφέτος και λειτουργούν σε επιλεγμένα νοσοκομεία όλης της χώρας, ειδικοί σταθμοί εξυπηρέτησης της επικοινωνίας κωφών ασθενών με το υγειονομικό προσωπικό. Το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται με τη βοήθεια του Υπουργείου μας και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς προσφέροντας διαδικτυακά προσβάσιμες υπηρεσίες διερμηνείας σε κωφούς και βαρήκοους πολίτες όλης της χώρας στα Κ.Ε.Π και τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι (κωφοί και ακούοντες) στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Αναπηρία δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μαζί και για όλους τους κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους της χώρας μας, σύγχρονες και απαραίτητες υπηρεσίες στήριξης, πρόσβασης και συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής τους ζωής.