ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο «Υλοποίηση του προγράμματος Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) του ΕΙΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. δ του ν.4412/2016) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου παροχής της κοινωνικής υπηρεσίας «Υλοποίηση του προγράμματος Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) του ΕΙΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ» με CPV: 80400000-8 « Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες», 79500000-9 « Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου» και 72400000-4 «Υπηρεσίες Διαδικτύου».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0439 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 – 2024 του Φορέα, και επιχορηγείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 223152.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 927,30 €.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: Πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (57.492,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  http://www.promitheus.gov.gr

Γλώσσα: Ελληνική.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 22/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού: 25/09/2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΕΙΚ https://www.idrimakofon.gr στην ενότητα Ενημέρωση > Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.gr.

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρμόδια υπάλληλος: Καπώνη Δήμητρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106440179, 2106460050, email: promithies@idrimakofon.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο