Διαγωνισμός για την υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης ΕΝΓ

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών διακηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο:

«Υλοποίηση του προγράμματος Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) του ΕΙΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ»

Διευκρίνιση - Τροποποίηση

Στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, το εδάφιο “οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων [2018, 2019, 2020]” που βρίσκεται στη σελίδα 19 και ομοίως στη σελίδα 25, αντικαθίσταται από το ορθό: “οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων [2020, 2021, 2022]” και το άρθρο 2.2.5 διαμορφώνεται ως εξής:

2.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων [2018, 2019, 2020] μεγαλύτερο ή ίσο του 100% του ετήσιου προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / κοινοπραξία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο